Plan równości płci

Zarządzeniem nr 252/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 lipca 2022 roku wprowadzono na UAM Plan równości płci na lata 2022-2025.Zobacz plan równości płci

Logo Polityki Równości PłciNa podstawie analizy wyników badań przeprowadzono diagnozę problemów dotyczących dyskryminacji (w tym molestowania) i wykluczenia na Uczelni oraz wynikających z tej analizy potrzeb. Priorytetem w realizacji Planu Równości Płci ustanowiono stworzenie włączającej kultury organizacyjnej UAM wspierającej równość i różnorodność.

Plan zawiera narzędzia rozwiązywania problemów zidentyfikowanych przez diagnozę, propozycję stosownych działań i określenie czasu ich realizacji (2022–25). Wyznaczono obszary priorytetowe, skoncentrowane na osiąganiu sześciu kluczowych celów:

Cel 1: Promowanie włączającej kultury organizacyjnej wspierającej równość i różnorodność

Cel 2: Wspieranie rozwoju karier naukowych oraz dbanie o zachowanie równowagi płci w procedurach konkursowych

Cel 3: Dążenie do tworzenia odpowiednio zrównoważonej reprezentacji płci w organach decyzyjnych uczelni, zespołach oceniających i ewaluacyjnych oraz eksperckich i w komisjach uczelnianych

Cel 4: Stworzenie warunków pracy ułatwiających łączenie życia zawodowego z rodzinnym

Cel 5: Włączenie wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych

Cel 6: Wdrożenie działań przeciwko przemocy ze względu na płeć, w tym przeciw molestowaniu seksualnemu

Koordynatorką Planu równości jest prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz (gep@amu.edu.pl)

Dla wszystkich konkursów programu Horyzont Europa z terminem przesłania aplikacji począwszy od 2022 roku, Plan Równości Płci jest obowiązkowy i stanowi kryterium kwalifikowalności projektu

Plan Równości Płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. W nazewnictwie przyjętym przez Unię Europejską na określenie takich planów używany jest skrót GEP (Gender Equality Plan).

Szkolenia

Plan równości Płci UAM zakłada przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich członków i członkiń społeczności UAM. Informacje o szkoleniach będą przekazywane za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej i Intranetu.

Doświadczyłaś Doświadczyłeś dyskryminacji?

W przypadku podejrzenia wystąpienia w społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowań o charakterze dyskryminacyjnym uprawnione osoby zgłaszają tę okoliczność Rzecznikowi Praw i Wolności Akademickich, który rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.Treść prodecury