Uniwersytet bez dyskryminacji

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu podejmowane są systemowe działania, których celem jest prowadzenie polityki równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Działania te mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania spójności naszego środowiska akademickiego poprzez kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

  • 5200+ pracowników
  • 37000 studiujących

Procedury

Podstawowy cel nam przyświecający to dbanie o jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i dyskryminacji środowiska pracy i nauki. Procedura zabrania nierównego traktowania i dyskryminacji pracowników i studentów, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość płciową czy orientację psychoseksualną.